Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Atavaliyev Lutfiddin Hasanovich

Atavaliyev Lutfiddin Hasanovich

Jamiyat bosh direktori
Telefon:
+998 (98) 271-08-30
Faks:
+998 (69) 462-36-76
Elektron pochta: info@udm.uz

Корхонада мехнат мухофазаси бўйича Давлат сиёсати принципларига риоя этилиши ва бажарилишини ташкил этади ва таъминлайди.

              «Ўздонмахсулот» акциядорлик компаниясининг буйриқ ва курсатмаларига, «Корхоналар тўғрисидаги», «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисидаг»ги конунга асосланган холда иш олиб боради. Хавфсиз ва соглом иш шароити яратиш ишларига рахбарлик килади.

                  Корхона номидан ишончномасиз иш куриш, шу жумладан бошка ташкилотлар ва органлар билан Ўз аро хамкорликда унинг манфаатларини химоя килиш, банк муассасаларида хисоб-китоб ракамлари ва бошка хисоб ракамлари очиш, битимлар тЎз иш, факат Акциядорлар умумий йигилиши ва КЎз атув кенгаши ваколатга киритилган битимлар тЎз иш бундан мустасно, жамият Низомида келишиб олинган доирада мол-мулк ва пул маблагларини тасарруф этиш, шартномалар тЎз иш, ишончномалар бериш ва ёзишмалар олиб бориш.

                  Корхона тЎз илмаси ва штат жадвалини тасдиклаш, ходимлар билан мехнат шартномаларини тЎз иш хамда уларни бекор килиш. Корхонани малакали кадрлар билан таъминлаш, корхона ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва кобилятларидан яхширок фойдаланиш чора тадбирларини куриш. Ўз ваколатига киритилган масалалар бўйича корхонанинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий булган буйриқлар чиқариш ва курсатмалар бериш.

                  Корхона ходимларидан ички тартиб-коидалари, корхонада амалда булган бошка коидаларнинг, шунингдек мехнат шартномаси шартларини бажарилишини талаб килиш. Корхона ходимлари томонидан мехнат интизоми бЎз илган холларда, ходимларга нисбатан интизомий жазо чораларини куллаш.

                 Корхонада ишлаб чиқариш процесслари ва ишларни тугри ташкил этилишини таъминлайди. Бино ва иншоотларнинг курилиш меёрлари талабларига жавоб бериши, санитар-маиший бинолар ва иншоотларидан тугри фойдаланишни таъминлайди.

                 Мехнат конунлари, мехнат мухофазаси коидалри ва меёрларига риоя килинишини таъминлайди.

                  Касаба уюшмаси кумитаси билан келишилган холда «Жамоа шартномаси», «Ички мехнат тартиби коидалри»ни тасдиклайди. Корхонанинг барча ходимлари (шу жумладан рахбари) ни мехнат мухофазаси бўйича укитиш, йурикномалар бериш, билимларини синовдан утказишни ташкил этади.

                  Экологик хавфсиз иш шароитини яратади. Корхонада мехнат мухофазаси талаблари бажарилиши устидан назорат олиб боради. Ишчиларни бепул кийим-бош ва шахсий химоя воситалари билан таъминлайди. Ишлаб чиқаришда содир булган бахтсиз ходиса ва касб касаликларини текшириш утказиш ва руйхатга олишни назорат килади. Ишлаб чиқаришда бахтсиз ходиса туфайли жарохатланган ёки касб касаллигига учраганларни ижтимоий химояланишини таъминлайди.

                   Мехнат мухофазаси бўйича тегишли меёрий хужжатлар, йурикномалар, укитиш дастурларини тасдиклайди. Конун хужжатларида белгилангандек ёки давлат назорат органларининг тавсиялари бўйича иш шароитларини яхшилашга каратилган режалар тЎз ади ва уларнинг бажарилишини таъминлайди.

                     Бегоналарнинг ишлаб чиқариш объектида булмаслигини таъминлайди. Корхона буйруги билан ишлаб чиқариш объектларига мехнат мухофазаси ва саноат хивфсизлиги бўйича жавобгар шахсларни тайинлайди. Аварияни ва нохуш ходисани бартараф этишга каратилган чора тадбирларни режалаштиради.1985 - 1990 йй.   - Бухоро озиқ овқат технология институти талабаси

1990 - 1992 йй. - Учқўрғондонмаҳсулотлари корҳонаси дон сақлаш ва тозалаш цехида транспортёрчи

1992 - 1994 йй.   - Учқўрғондонмаҳсулотлари корхонаси лаборанти

1994 – 1999 йй.   - Учқўрғондонмаҳсулотлари корхонаси тегирмон цехи бошлиғининг ёрдамчиси

1999 - 2000 йй.   - Учқўрғондонмаҳсулотлари корхонаси лаборатория мудири

2000 - 2002 йй.   - «Учқўрғондонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти катта лаборанти

2002 – 2008 йй. - «Учқўрғондонмаҳсулотлари корхонаси» очиқ турдаги акциядорлик                                    жамияти бош технологи

2008 – 2009 йй.   - «Учқўрғондонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти лабаратория мудири

2009 – 2011 йй. -   “Учқўрғондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти бош технологи

2011 – 2013 йй. -    “Учқўрғондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти амалиёт рахбари

2013 й –2018     -    “Учқўрғондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти бош мухандиси 

2018 – х/в         - «Учқўрғондонмаҳсулотлари» акциядорлик жамияти бошқарув раисиDu
Se
09:00 - 12:00
Cho
Pa
09:00 - 12:00
Ju
09:00 - 12:00
Sha
Ya
Qabuliga yozilish
Abdullayev Alijon

Abdullayev Alijon

Ishlab chiqarish bo'yicha direktor
Telefon:
+998 (93) 914-53-54
Faks:
+998-(69)-462-00-36
Elektron pochta: Abdullayev.A@udm.uz

            Жамиятни техник ва технология ривожланиш, ишлаб чиқаришни яхшилаш, доимий равишда кам сарф-харажат килиш йўли билан махсулотни ишлаб чиқариш йуналишини ташкил этиш. Жамиятдаги бош механик хизмати, бош энергетик хизмати, бош технолог хизмати, инвестиция ва капитал курилиш бўлим, ишлаб чиқариш булимлари (тегирмон, омухта ем, нон цехлари), транспорт хизмати (автотранспорт ва темир йул), лабаратория ва метрология хамда сифат назорати хизмати, элеватор дон кабул килиш булимлари, Мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги хизмати ва Материаллар захирасини бошкариш ва харидлар булимларида бажарилаётган ишларни бажарилишини ва унинг назоратини Ўз зимасига олади.

            Ишчи-хизматчиларни техника ва ёнгин хавфсизлиги бўйича укитишни ташкил этиш, уларни техника ва ёнгин хавфсизлиги бўйича йурикномадан утказилишини назорат килиб боради. Ўз иш фаолияти давомида булимларда ишчи-хизматчилар учун уларнинг соглик ва хаётига хавфиз иш ташкил этилганлигини назорат килади, энергетик, механик, ёнгин мойлаш ва сув таъминоти, мехнат мухофазаси, техника ва ёнгин хавфсизлиги, фукаро мухофазаси ва факулотда вазиятлар, жамият ички тартибини бЎз ган ишчи-хизматчиларга нисбатан интизомий чора куриш учун такдимномалар киритади.

             Жамиятни ишлаб чиқариш цехларини лозим топганда ойлик, йиллик таъмирлаш ишларини олиб бориш учун чора-тадбирлар режасини тЎз ади ва таъмирлаш ишларини олиб боришга бошчилик килади.Янги технологияларни жориш этиш ихтирочилик ва рационализаторлик таклифларини куриб чикади, лозим топганда уни ишлаб чиқариш учун тадбик этади. Янги урнатилган дастгохларни ишлашини назоратдан утказади. Махсулот ишлаб чиқариш турларини купайтириш учун таклифлар киритади. Белгиланган давлат режаларини белгиланган муддат ичида бажарилишини назорат килади.

             Рангли ва кора метал чикиндиларини ойлик режасини бажарилишини назорат килиб боради. Янги ишга туширилаётган иншоотларни лойха асосида курилаётганлиги, мехнат мухофазаси, техника хавфсизлиги, санитария ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига, Давлат техника назорати талабларига амал килинаётганлигини доимий равишда текшириб боради, Янги ишга туширилаётган иншоатларни кабул килишда ишчи гурухи раиси сифатида иштирок этиши мумкин. Ишлаб чиқариш бўйича директор, бошкарув бош директорини уринбосари хисобланади ва ишлаб чиқариш бўйича корхонада килинаётган ишлар юзастдан доимий хисобот бериб туради.1980 - 1986  й. – Бухоро  технология институти  талабаси
1986 - 1987  й. - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти иш устаси  
1987 - 1992 й. - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти аспирация мухандиси  
1992- 1994  й. -  Норин туманидаги Бустон ширкат хўжалиги цех бошлиғи  
1994 - 1995 й. – Наманган элктро терм корхонаси бош технолог
1999 – 2000 й  - “Учқўрғондонмахсулотлари” акциядорлик жамияти аспирация чилангари
2000 – 2000 й  - Хаққулобод дон махсулотлари корхонаси механиги
2000 – 2001 й  - “Учқўрғондонмахсулотлари” акциядорлик жамияти аспирация чилангари
2001 – 2009 й  - “Учқўрғондонмахсулотлари” акциядорлик жамияти катта компрессорчи  
2009 – 2017 й  - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти  бош механиги  
2017 – 2018 й  - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти  бош механиги
2018 - х/в.       - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти  ишлаб чиқариш бўйича директор в.в.б


Du
08:00 - 17:00
Se
08:00 - 17:00
Cho
08:00 - 17:00
Pa
08:00 - 17:00
Ju
08:00 - 17:00
Sha
Ya
Qabuliga yozilish
Kobulov Anvarjon Odiljanovich

Kobulov Anvarjon Odiljanovich

Moliya va sotish bo'yicha direktor
Telefon:
(+998)-(69)-462-00-35
Faks:
(+998)-(69)-462-00-35
Elektron pochta: A.O.Kabulov@udm.uz

                  Молия ва сотиш бўйича директори Бухгалтерия, Молия иқтсод ва нарх бўлим, Маркетинг, реклама ва махсулотлар реализацияси бўлимга бошчилик килади ва уларнинг ишини назорат килиб боради.

                    Бухгалтерия бўлимдаги хисоб ва хисоботларни энг юкори самарали усул ва формаларини куллаган холда, хисоб-китоб ишларини марказлаштириш ва механизациялаштиришни ташкил этишни таъминлайди. Келиб тушаётган пул маблагларини, хом-ашё ва моддий кийматликларни хамда асосий воситаларни Ўз вактида бухгалтерия хисоб счётларида акс эттирилишини, улар билан боглик булган ишлаб чиқариш ва муомила харажатлари, махсус сотиш, ишлар бажариш, корхонанинг молия хужалик фаолияти натижалари хамда молиявий, хисоб-китоб, банк кредит операцияларини, конуний тугри ва Ўз вактида расмийлаштирилишини, иктисодий асосланган махсулот таннархининг хисоб калькуляциясини тЎз диришни, корхона ишчиларини иш хаклари хисоб-китоби, давлат бюджетига туловларни тугри хисобланиши ва утказиб берилишини, капитал куйилмалар маблагларини молиялаштиришни, банк кредитларини урнатилган муддатларда туланишини ташкиллаштиради ва уни Ўз назоратига олади.

                  Тайёр махсулотлар омбордаги махсулотларни истемолчиларга сотилишини, Маркетинг бўлимдаги ишларни ташкил этилишини ва истемолчиларга курсатилаётган хизматни доимий назоратини олиб борди.

                   Ўз иш фаолияти давомида барча булимларнинг иктисодий курсаткичларини куриб чикади, иктисодий тахлил килади. Корхона фаолиятини иктисодий курсаткичларини такомиллаштириш, режалаштириш, юкори даражага эришишнинг асосланганлиги, товар моддий бойликлар сарфи меъёрлари, айланма маблаглар ва ишлаб чиқариш кувватларидан тула фойдаланиш бўйича ишлар олиб борилишини доимий назоратга олади.

                   Корхонани ички захираларини аниклаш, йукотиш ва ноишлабчиқариш харажатларини тугрилаш максадида бухгалтерия хисобот маълумотларига асосан корхонани молия хужалик фаолиятини тахлил килишда катнашади. Пул маблагларини, моддий кийматликларни ноконуний сарифланиши ва камомадини, молия-хужалик фаолиятини коидаларини бЎз илишини олдини олиш бўйича огохлантириш чораларини курилганлигини назоратга олади.

                     Пул маблагларини ва моддий кийматликларни камомади ва угирликлари бўйича хужжатларни расмийлаштиришда ва тегишли идораларга беришда катнашади.

                       Молия ва сотиш бўйича директори корхонанинг молиявий холати бўйича бошкарув бош директорига доимий ахборат бериб боради.

 1999 – 2003 йй.  - Тошкент молия институти талабаси
2003 – 2006 йй.  - «Учкургондонмахсулотлари» акциядорлик жамиятида хисобчи
2006 - 2012 йй.  - «Учкургондонмахсулотлари» акциядорлик жамиятида катта хисобчи
2012 – 2014 йй. - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти бош ҳисобчиси
2014 – 2016 йй. - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти раис ўринбосари
2016 –      х/в.     - "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти молия ва сотиш бўйича директор


Du
08:00 - 17:00
Se
08:00 - 17:00
Cho
08:00 - 17:00
Pa
08:00 - 17:00
Ju
08:00 - 17:00
Sha
Ya
Qabuliga yozilish
Sotiboldiev Akmaljon Akramjanovich

Sotiboldiev Akmaljon Akramjanovich

Bosh xisobchi
Telefon:
+998-(90)-218-56-84
Faks:
(+998)-(69)-462-00-37
Elektron pochta: SAA@udm.uz

                        Бош хисобчи ўз лавозим мажбуриятларини «Бош хисобчилар тўғрисидаги йурикнома»га асосан амалга оширади. Корхонани молия хужалик фаолиятининг бухгалтерия хисобини ва моливий, материал, мехнат ресурсларини тежаб ишлатилишини назоратини ташкил этишни хамда жамият мулкини сакланишини таъминлайди. Корхонада ва унинг булимларида хисоб ва хисоботларини энг юкори самарали усул ва формаларини куллаган холда, хисоб-китоб ишларини марказлаштириш ва механизациялаштиришни ташкил этишни таъминлайди.         

                      Келиб тушаётган пул маблагларини, хом-ашё ва моддий кийматликларни хамда асосий воситаларни Ўз вактида бухгалтерия хисоб счётларида акс этирилишини, лар билан боглик булган ишлаб чиқариш ва муомила харажатлари, махсулот сотиш, ишлар бажариш, корхонанинг молия хужалик фаолияти натижалари хамда молиявий, хисоб-китоб, кредит операцияларини, конуний, тугри ва Ўз вактида расмийлаштирилишини, иктисодий асосланган махсулот таннархининг хисоб калькуляциясини тЎз ишни, корхона ишчиларини иш хаклари хисоб-китоби, давлат бюджетига туловларни тугри хисобланиши ва утказиб берилишини, капитал куйилмалар маблагларини молиялаштиришни, банк кредитларини урнатилган муддатларда туланишини ташкиллаштиради. Бошлангич бухгалтерия хужжатларини расмийлаштириш тартибига риоя килинишини хисоб ва тулов мажбуриятларини, иш хаки фондини сарфланишини, пул маблагларини, моддий кийматликларни ва асосий воситаларни инвентаризациядан утказишни, бухгалтерия хисоби ва хисоботларини ташкил этишни хамда корхонанинг булимларида хужжатли тафтишларни утказишни назоратини амлга ошириб боради. Корхонани ички захираларини аниклаш, йукотиш ва ноишлабчиқариш харажатларини тугрилаш максадида бухгалтерия хисобот маълумотларига асосан корхонани молия хужалик фаолиятини тахлил килишда катнашади. Пул маблагларини, моддий кийматликларни ноконуний сарифланишива камомадини, молия-хужалик фаолияти коидаларини бЎз илишини олдини олиш бўйича огохлантириш чораларини куради. Пул маблагларини ва моддий кийматликларни камомади ва угирликлари бўйича хужжатларни расмийлаштиришда ва тегишли идораларга беришда катнашади. Молиявий ва газначилик коидаларига бухгалтерия балансидан камомадларни, дебиторлик карзларни ва бошка йукотишларни конуний харажатга чиқаришга, бухгалтерия хужжатларини сакланишига ва урнатилган тартибда расмийлаштириб архивга топширишга каттик амал килинишини таъминлаш бўйича иш олиб бориш. Бухгалтерия бошлангич хужжатларига ва ёзувларига асосан бухгалтерия хисоботларини Ўз вактида тЎз иш ва тегишли ташкилотларга топширишни таъминлайди. Корхонани цех ва булимлари ходимларига тахлил килиш, назорат ва хисобот тўзиш хамда бухгалтерияга оид саволлар бўйича амалий ёрдам беради. Корхонанинг бухгалтерия ходимларини бошкаради, уларни доимий малакасини оширишлари учун малака курсларига укишга юборади. Юкори ташкилотларнинг карорларини, буйриқларини, молия, назорат-тафтиш идораларининг бухгалтерия хособини юритиш ва хисоботини тЎз иш бўйича ва корхонани молия фаолиятига тааълукли булган услубий, меъёрий ва бошка бошкаришда фойдаланиладиган хужжатларни билиши керак.

               Бош хисобчи бухгалтеря хисоб-китоблари, топширилаётган хисоботлар тугрисида ва корхонанинг молиявий холати бўйича бошкарув бош директорига доимий ахборат бериб боради.

 2002 – 2006 йй. – Наманган мухандислик иқтисодиёт  институти талабаси
2006 – 2008 йй. – Учқўрғон педагогика коллежи ўқитувчиси
2008 – 2014 йй. – "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти солиқлар бўйича хисобчи
2014 й – х.в       –  "Учқўрғондонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти бош хисобчи


Du
08:00 - 17:00
Se
08:00 - 17:00
Cho
08:00 - 17:00
Pa
08:00 - 17:00
Ju
08:00 - 17:00
Sha
Ya
Qabuliga yozilish
Xamidov Shuxratjon Xojiakbarovich

Xamidov Shuxratjon Xojiakbarovich

Moliya iqtisod narh bo'limi bo'shligi
Telefon:
+998-(98)-772-95-25
Faks:
(+998)-(69)-462-00-63
Elektron pochta: Ekomomist@udm.uz

Молия иктисод ва нарх бўлим бошлиғи ишлаб чиқариш самарадорлигини ва рентабеллигини, мехнат унумдорлигини усишига ишлаб чикарилаётган махсулот сифатини оширишга махсулот таннархини камайтиришга, мехнат унумдорлигини усиши билан иш хакининг усиш даражасини таккосланиши тугрилигини таъминлашга, энг кам материал, мехнат ва молиявий ресурсларни сарфлаб энг юкори даражага эришишга йуналтирилган корхона иктисодий фаолиятини ташкил этиш ва такомиллаштиришни амалга ошириш. Иш фаолияти давомида барча булимларнинг иктисодий курсаткичларни куриб чикади, иктисодий тахлил килади. Статистика органлари томонидан белгиланган статистик хисоботларни Ўз вактида статистика органларига хамда юкори ташкилотга бериш. Жамият бизнес режасини ва лавозим жадвалини тЎз ади. Бахоларнинг тугри кулланилиши ва белгиланишини назорат килади. Ортикча сарф харажатларга йул куймаслик чора-тадбирларини куради ва назорат килади. Корхона фаолиятини иктисодий курсаткичларини такомиллаштириш, режалаштириш, юкори даражага эришишнинг асосланганлиги, товар моддий бойликлар сарфи меъёрлари, айланма маблаглар ва ишлаб чиқариш кувватларидан тула фойдаланиш бўйича ишларни олиб бориш. Белгиланган режаларни ишлаб чикишда ортикча сарф харажатларга йул куймаслигини назорат килиб боради. Ишлаб чикарилаётган омухта ем ва донни куритиш –тозалаш хизмати тарифини шакллантириб вилоят молия бошкармасига такдим этиш ва тасдиклатиш (декларация). Корхонанинг ва унинг булимларини фаолиятини тахлил килиш ва бахо бериш. Янги ишлаб чиқаришга жорий килинган техникаларни иш самарадорлигини тахлил килади ва Ўз рационализаторлик таклифларини беради. Ишчи-хизматчиларнинг иктисодий онгини устириш учун укув машгулотлар ва йигилишлар утказади. Молия иктисод ва нарх бўлим бошлиғи Молия ва сотиш бўйича директорга ва бошкарув бош директорига бажарилаётган ишлар тугрисида доимий ахборот бериб боради.

1984-1989 йй. - Тошкент халқ хўжалиги институти талаба
1989-1999 йй. - Учқўрғон туман молия бўлими нархларни назорат қилиш бўйича назоратчи
1999-2002 йй. - Ўзбекистон  Республикаси молия вазирлиги молия инспектори
2002-2009 йй. - Учқўрғондонмахсулотлари акциядорлик жамияти бош иқтисодчи
2009 й.  -  ҳ.в. - Учқўрғондонмахсулотлари акциядорлик жамияти молия ва иқтисодиёт бўлими бошлиғи
2009 й.  -  ҳ.в. - «Учқўрғондонмахсулотлари» акциядорлик жамияти Молия ва иқтисодиёт бўлими бошлиғи

Du
08:00 - 17:00
Se
08:00 - 17:00
Cho
08:00 - 17:00
Pa
08:00 - 17:00
Ju
08:00 - 17:00
Sha
Ya
Qabuliga yozilish

So’rov

Bizning saytimiz sizga yoqdimi?
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech